forotan
13 مهر 1401 - 07:36

ایران در ثبت آثار جهانی رکورد زد

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: برای نخستین بار در ثبت آثار جهانی رکورد بی‌سابقه‌ای زدیم و ۱۲ پرونده برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال کردیم. علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور بیان کرد: وقتی از میراث‌فرهنگی صحبت می‌کنیم یعنی حافظه تاریخی یک ملتاز فرهنگ، آداب و رسوم، سنت‌ها، هویت، تاریخ، هنر، معماری، علم و فناوری است در حقیقت همه مظاهر و جلوه‌های ملموس و ناملموس،میراث‌فرهنگی هستند. علیدارابیقائم‌مقاموزیرومعاونمیراث‌فرهنگیکشوربیانکرد:وقتیازمیراث‌فرهنگیصحبتمی‌کنیمیعنیحافظهتاریخییکملتازفرهنگ،آدابورسوم،سنت‌ها،هویت،تاریخ،هنر،معماری،علموفناوریاستدرحقیقتهمهمظاهروجلوه‌هایملموسوناملموس،میراث‌فرهنگیهستند.قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: میراث‌فرهنگی تجسم عینی یک ملت است، آن هم ملتی به قدمت ایران کهن با تاریخهفت‌ هزار ساله که به قدمت تاریخ، پهلو می‌زند. این داشته‌های تمدنی و فرهنگی است که موجب انسجام، وفاق، اتحاد و وحدت ایرانیاندر طول تاریخ بوده است. قائم‌مقاموزیرومعاونمیراث‌فرهنگیکشورگفت:میراث‌فرهنگیتجسمعینییکملتاست،آنهمملتیبهقدمتایرانکهنباتاریخهفت‌هزارسالهکهبهقدمتتاریخ،پهلومی‌زند.اینداشته‌هایتمدنیوفرهنگیاستکهموجبانسجام،وفاق،اتحادووحدتایرانیاندرطولتاریخبودهاست.او ادامه داد: ایران دارای ۳۵ هزار اثر ثبتی در حوزه میراث‌فرهنگی است که از این بابت در دنیا موقعیت بی‌نظیری داریم، البته به لحاظثبت آثار جهانی در دنیا با ۲۶ اثری که ثبت کردیم، رتبه نهم و در آسیا رتبه پنجم داریم که بی‌تردید شایسته رتبه‌های بالاتری هستیم. دردولت سیزدهم برای نخستین بار در ثبت آثار جهانی رکورد بی‌سابقه‌ای زدیم. سهمیه ثبت جهانی هر کشور سالانه یک مورد است. علاوهبر این از ظرفیت‌های مشترک کشورهای مختلف استفاده کردیم و امروز با افتخار اعلام می‌کنم در طول یکسال دولت سیزدهم، ۱۲ پروندهبرای ثبت جهانی به یونسکو ارسال کردیم. اوادامهداد:ایراندارای۳۵هزاراثرثبتیدرحوزهمیراث‌فرهنگیاستکهازاینبابتدردنیاموقعیتبی‌نظیریداریم،البتهبهلحاظثبتآثارجهانیدردنیابا۲۶اثریکهثبتکردیم،رتبهنهمودرآسیارتبهپنجمداریمکهبی‌تردیدشایستهرتبه‌هایبالاتریهستیم.دردولتسیزدهمبراینخستینباردرثبتآثارجهانیرکوردبی‌سابقه‌ایزدیم.سهمیهثبتجهانیهرکشورسالانهیکمورداست.علاوهبراینازظرفیت‌هایمشترککشورهایمختلفاستفادهکردیموامروزباافتخاراعلاممی‌کنمدرطولیکسالدولتسیزدهم،۱۲پروندهبرایثبتجهانیبهیونسکوارسالکردیم.دارابی درباره اقدامات انجام شده در حوزه میراث‌فرهنگی طی یکسال گذشته گفت: برگزاری نشست مشورتی با پیشکسوتان، ۲ نشستتخصصی با ۵۰ نفر از نخبگان و سرآمدان با هدف تشریک مساعی و شنیدن دیدگاه‌های مختلف با حضور مهندس ضرغامی به مدت ۱۰ساعت برای دستیابی به فهم بهتر مسائل و برگزاری نخستین دوره تجلیل چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی که ۱۲ نفر از آن‌ها در نوبتاول با هدف تکریم پیشکسوتان و انتقال تجربیات از جمله اقدامات انجام شده است. دارابیدربارهاقداماتانجامشدهدرحوزهمیراث‌فرهنگیطییکسالگذشتهگفت:برگزارینشستمشورتیباپیشکسوتان،۲نشستتخصصیبا۵۰نفرازنخبگانوسرآمدانباهدفتشریکمساعیوشنیدندیدگاه‌هایمختلفباحضورمهندسضرغامیبهمدت۱۰ساعتبرایدستیابیبهفهمبهترمسائلوبرگزارینخستیندورهتجلیلچهره‌هایماندگارمیراث‌فرهنگیکه۱۲نفرازآن‌هادرنوبتاولباهدفتکریمپیشکسوتانوانتقالتجربیاتازجملهاقداماتانجامشدهاست.معاون میراث‌فرهنگی کشور افزود: رویداد محور کردن اماکن، موزه‌ها و پایگاه‌های میراث‌فرهنگی، برگزاری ۳ هزار رویداد فرهنگی باهدف ایجاد شادی و نشاط اجتماعی و انفتاع فضای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در مجموعه‌های تاریخی از دیگر اقدامات معاونتمیراث‌فرهنگی طی یکسال اخیر بود. به طور مثال در زمان تحویل سال ۱۴۰۱ در حافظیه ۴۰ هزار نفر حضور داشتند که در کمال آرامشو امنیت این مراسم برگزار شد. همچنین شوراهای مشورتی برای استفاده از ظرفیت‌های مختلف و آرای صاحبنظران در موزه‌ها وبناهای تاریخی در معاونت میراث‌فرهنگی تشکیل دادیم تا الان ۷۰ نفر افراد مختلف و صاحب‌نام در این شورا عضو هستند. معاونمیراث‌فرهنگیکشورافزود:رویدادمحورکردناماکن،موزه‌هاوپایگاه‌هایمیراث‌فرهنگی،برگزاری۳هزاررویدادفرهنگیباهدفایجادشادیونشاطاجتماعیوانفتاعفضایفرهنگی،سیاسی،اجتماعیدرمجموعه‌هایتاریخیازدیگراقداماتمعاونتمیراث‌فرهنگیطییکسالاخیربود.بهطورمثالدرزمانتحویلسال۱۴۰۱درحافظیه۴۰هزارنفرحضورداشتندکهدرکمالآرامشوامنیتاینمراسمبرگزارشد.همچنینشوراهایمشورتیبرایاستفادهازظرفیت‌هایمختلفوآرایصاحبنظراندرموزه‌هاوبناهایتاریخیدرمعاونتمیراث‌فرهنگیتشکیلدادیمتاالان۷۰نفرافرادمختلفوصاحب‌نامدراینشوراعضوهستند.او تصریح کرد: همه مقدمات راه‌اندازی انجمن خیرین میراث‌فرهنگی و اخذ مجوزها انجام شده است و به‌زودی اعلام موجودیت می‌کند. هدف از راه‌اندازی این انجمن این است تا از کمک‌های ایرانیان در سراسر دنیا برای حفظ، احیا و مرمت آثار تاریخی استفاده کنیم. درسال گذشته تعداد موزه‌ها به ۸۰۰ موزه رسید یعنی ۳۵ موزه جدید در دولت سیزدهم شکل گرفت پیش‌بینی این است اگر بر اساسبرنامه‌ای که داریم و تأمین اعتبار تا سال ۱۴۰۴ به یک هزار موزه برسانیم. اوتصریحکرد:همهمقدماتراه‌اندازیانجمنخیرینمیراث‌فرهنگیواخذمجوزهاانجامشدهاستوبه‌زودیاعلامموجودیتمی‌کند.هدفازراه‌اندازیاینانجمنایناستتاازکمک‌هایایرانیاندرسراسردنیابرایحفظ،احیاومرمتآثارتاریخیاستفادهکنیم.درسالگذشتهتعدادموزه‌هابه۸۰۰موزهرسیدیعنی۳۵موزهجدیددردولتسیزدهمشکلگرفتپیش‌بینیایناستاگربراساسبرنامه‌ایکهداریموتأمیناعتبارتاسال۱۴۰۴بهیکهزارموزهبرسانیم.دارابی گفت: موزه‌ها ویترین و گنجینه یک جامعه هستند و نقش مهمی در دیپلماسی دارند. نهضت روایت‌گری یکی از کارهای مهمی استکه در این زمینه دنبال کردیم. دارابیگفت:موزه‌هاویترینوگنجینهیکجامعههستندونقشمهمیدردیپلماسیدارند.نهضتروایت‌گرییکیازکارهایمهمیاستکهدراینزمینهدنبالکردیم.معاون میراث‌فرهنگی کشور نیاز مالی برای مرمت را مطرح و تأکید کرد: سرانه مرمت برای هریک از ۳۵ هزار اثر ثبتی حدود ۳۰ هزارتومان است. در حال حاضر ۲ هزار میلیارد تومان بدهی داریم و برای ۲ سال آینده حداقل ۵ هزار میلیارد تومان نیازمندیم تا بتوانیم یکنهضتی بزرگ شکل دهیم. معاونمیراث‌فرهنگیکشورنیازمالیبرایمرمترامطرحوتأکیدکرد:سرانهمرمتبرایهریکاز۳۵هزاراثرثبتیحدود۳۰هزارتوماناست.درحالحاضر۲هزارمیلیاردتومانبدهیداریموبرای۲سالآیندهحداقل۵هزارمیلیاردتوماننیازمندیمتابتوانیمیکنهضتیبزرگشکلدهیم.دارابی تصریح کرد: آمادگی صدور خدمات فنی و علمی حوزه میراث‌فرهنگی به اتکای متخصصان در حوزه باستان شناسی، معماری،مرمت، موزه‌داری برای ایجاد و توسعه همکاری در این زمینه‌ها با کشورهای همجوار و سایر کشورها داریم. این اقدام نقش مهمی درتوسعه دیپلماسی عمومی و ارز آوری برای کشور دارد. دارابیتصریحکرد:آمادگیصدورخدماتفنیوعلمیحوزهمیراث‌فرهنگیبهاتکایمتخصصاندرحوزهباستانشناسی،معماری،مرمت،موزه‌داریبرایایجادوتوسعههمکاریدراینزمینه‌هاباکشورهایهمجواروسایرکشورهاداریم.ایناقدامنقشمهمیدرتوسعهدیپلماسیعمومیوارزآوریبرایکشوردارد.او به بحران نیروی انسانی در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونت میراث‌فرهنگی اشاره و بیان کرد: وزارتمیراث‌فرهنگی در همه استان‌ها و شهرستان‌ها نمایندگی و دفتر دارد. همچنین با توجه به اینکه ۱۰۰ پایگاه میراث ملی و ۵۶ پایگاه میراثجهانی بعلاوه ۲۷۰ موزه در سطح کشور تحت نظارت میراث‌فرهنگی داریم. در این مجموعه بزرگ به‌شدت دچار با بحران نیروی انسانیروبرو‌ هستیم و همین تعداد نیروی انسانی موجود در حال بازنشستگی هستند. اوبهبحراننیرویانسانیدروزارتمیراث‌فرهنگی،گردشگریوصنایع‌دستیومعاونتمیراث‌فرهنگیاشارهوبیانکرد:وزارتمیراث‌فرهنگیدرهمهاستان‌هاوشهرستان‌هانمایندگیودفتردارد.همچنینباتوجهبهاینکه۱۰۰پایگاهمیراثملیو۵۶پایگاهمیراثجهانیبعلاوه۲۷۰موزهدرسطحکشورتحتنظارتمیراث‌فرهنگیداریم.دراینمجموعهبزرگبه‌شدتدچاربابحراننیرویانسانیروبرو‌هستیموهمینتعدادنیرویانسانیموجوددرحالبازنشستگیهستند.دارابی در پایان گفت: موزه ملی اعتبار و ویترین هر کشور است. اگر دستور بدهید تا طرحتوسعه موزه ملی ایران در میدان مشق که در کمیسیون فرهنگی‌اجتماعی دولت به تصویب رسیده است، ابلاغ شود. دارابیدرپایانگفت:موزهملیاعتباروویترینهرکشوراست.اگردستوربدهیدتاطرحتوسعهموزهملیایراندرمیدانمشقکهدرکمیسیونفرهنگی‌اجتماعیدولتبهتصویبرسیدهاست،ابلاغشود.باشگاه خبرنگاران جوانفرهنگی هنریمیراث و گردشگری
شناسه خبر: 769100